OBVEZNO JAMSTVO ZA SUKLADNOST ROBE

I) ZAHTJEVI ZA SUKLADNOST

Prodavatelj odgovara za nesukladnost robe, sukladno odredbama ZVPot-1. (Vidi članak 71. ZVPot-1 i d.)

Prodavatelj isporučuje potrošaču robu koja udovoljava subjektivnim i objektivnim zahtjevima za sukladnost robe iz članaka 72., 73. i 74. ZVPot-1 (Uradni list RS, št. 130/22), kada je to primjereno, i odgovara za nesukladnosti koje je roba imala u trenutku isporuke.

II) JAMSTVENI ROK

Prodavatelj je odgovoran za svaku nesukladnost robe koja postoji u trenutku isporuke robe i koja se pokaže unutar dvije godine od isporuke robe. (stavak 1. članka 78. ZVPot-1).

Pretpostavlja se da je nesukladnost već postojala u trenutku isporuke ako se pojavi unutar jedne godine od isporuke robe, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili ako je ta pretpostavka nespojiva s prirodom robe ili prirodom robe. nesukladnost. (stavak 1. članka 80. ZVPot-1).

III) ZAHTJEVI JAMSTVA U SLUČAJU NESUKLADNOSTI

U slučaju nesukladnosti robe, potrošač koji je obavijestio prodavatelja o nesukladnosti pod uvjetima i redoslijedom određenim ZVPot-1, ima pravo:

zahtijeva od prodavatelja da besplatno utvrdi sukladnost robe;

zahtijeva sniženje kupoprodajne cijene razmjerno nepoštivanju ili odustaje od kupoprodajnog ugovora i traži povrat uplaćenog iznosa.

U svakom slučaju, potrošač također ima pravo od prodavatelja zahtijevati naknadu štete, a posebice naknadu troškova materijala, rezervnih dijelova, rada, prijenosa i transporta robe, koji nastaju zbog ostvarivanja jamstvenog zahtjeva. , kao što je navedeno u prethodnom paragrafu. (Vidi članak 81. ZVPot-1).

Potrošač može zatražiti od prodavatelja besplatno utvrđivanje sukladnosti, i to na način da obavijesti prodavatelja o nesukladnosti i zatraži da u razumnom roku ne duljem od 30 dana besplatno utvrdi sukladnost robe bez značajnih neugodnosti. potrošaču, posebno vodeći računa o prirodi robe i namjeni za koju potrošač robu treba. Razdoblje od 30 dana može se produljiti na najkraće vrijeme potrebno za dovršetak popravka ili zamjene, ali najviše 15 dana. (Vidi članak 82. ZVPot-1).

Potrošač može ostvariti svoja prava zbog nesukladnosti samo ako o nesukladnosti obavijesti prodavatelja u roku od dva mjeseca od dana utvrđivanja nesukladnosti. Potrošač mora točno opisati nesukladnost u obavijesti o nesukladnosti. Potrošač može osobno obavijestiti prodavatelja o nesukladnosti, o čemu prodavatelj izdaje račun ili ga šalje prodavaonici u kojoj je roba kupljena ili ga priopćava predstavniku prodavatelja s kojim je sklopio kupoprodajni ugovor. Potrošač je dužan omogućiti prodavatelju da pregleda robu za koju potrošač tvrdi da nije sukladna (čl. 84. ZVPot-1).

U slučaju nesukladnosti robe, potrošač može o tome obavijestiti prodavatelja tako da ispuni i pošalje na adresu prodavatelja info@unikashop.hr ili UNIKA TTI d.o.o., Volaričeva ulica 1, 6230 Postojna, Slovenija ispunjen obrazac za povrat neispravnih proizvoda – sukladna roba.

Obrazac za povrat nesukladne robe nalazi se ovdje.

U svrhu utvrđivanja sukladnosti robe, potrošač može birati između popravka robe i zamjene robe novom, osim ako je ispunjenje odabranog jamstvenog zahtjeva nemoguće ili ispunjenje odabranog jamstvenog zahtjeva predstavlja nerazmjerne troškove za prodavatelj u odnosu na drugi jamstveni zahtjev, uzimajući u obzir sve okolnosti (4. stavak 82. članka ZVPot-1).

Potrošač može zahtijevati razmjerno smanjenje kupoprodajne cijene ili odustati od kupoprodajnog ugovora u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

– prodavatelj nije popravio ili zamijenio robu ili, kada je primjenjivo, nije dovršio popravak ili zamijenio robu u skladu sa zakonom, ili je odbio jamstveni zahtjev potrošača za utvrđivanje sukladnosti robe;

– nesukladnost postoji, iako je prodavatelj pokušao utvrditi sukladnost;

– priroda nesukladnosti je toliko ozbiljna da opravdava trenutačno razmjerno smanjenje kupoprodajne cijene ili povlačenje iz kupoprodajnog ugovora;

– prodavatelj je izjavio, ili je iz okolnosti jasno, da prodavatelj neće uskladiti robu u razumnom roku ili bez značajnih neugodnosti za potrošača.

U svakom slučaju, potrošač može odustati od kupoprodajnog ugovora i zatražiti povrat plaćenog iznosa, ako se nesukladnost pojavi u roku kraćem od 30 dana od dana isporuke robe (čl. 83. ZVPot-1, stavci 1. i 2.) .

UVJETI, ROKOVI I POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ODUSTANAK UGOVORA U SLUČAJU UGOVORA NA DALJINU

U slučaju ugovora sklopljenih na daljinu ili izvan poslovnih prostorija, potrošač ima pravo u roku od 14 dana obavijestiti tvrtku da odustaje od ugovora, bez obrazloženja svoje odluke, sukladno članku 134. ZVPot. -1.

U slučaju kupoprodajnog ugovora, rok za raskid ugovora zaključenih na daljinu počinje teći od dana kada:

  • potrošač ili treća strana osim prijevoznika koju je imenovao potrošač stekne stvarni posjed robe;
  • potrošač ili treća osoba osim prijevoznika koju imenuje potrošač stječe stvarni posjed zadnjeg komada robe, ako je predmet ugovora više komada robe koje potrošač naruči jednom narudžbom;
  • potrošač ili treća strana osim prijevoznika koju imenuje potrošač stječe stvarni posjed posljednje pošiljke ili komada robe, ako se isporuka robe sastoji od više pošiljaka ili komada;
  • potrošač ili treća osoba, koja nije prijevoznik i koju potrošač imenuje, stječe stvarni posjed prve robe, ako je isporuka robe u određenom razdoblju redovita (čl. 136. ZVPot-1, stavak 1.) .

O odustajanju od ugovora kupac mora nedvosmisleno obavijestiti ponuđača na adresu UNIKA TTI d.o.o., Volaričeva ulica 1, 6230 Postojna, Slovenija, broj telefona +386 5 700 00 31, e-mail adresu info@unikashop.hr o svojoj odluci o odustajanju od ovog ugovor (npr. s pismima poslanim poštom ili e-poštom).

Obavijest o odustajanju od ugovora potrošač može podnijeti poduzeću na obrascu za odustajanje od ugovora koji se nalazi ovdje ili uz nedvosmislenu izjavu iz koje je vidljivo da odustaje od ugovora. Obrazac s podacima o ostvarivanju prava potrošača na odustanak od ugovora (Obrazac IOP) nalazi se ovdje.

Smatra se da je potrošač pravodobno podnio izjavu o odustajanju od ugovora ako ju je poslao u roku određenom za odustanak od ugovora.

U vezi s odustajanjem od ugovora, potrošač snosi samo troškove povrata robe. (stavka 2. članka 141. ZVPot-1).

Potrošač je odgovoran samo za smanjenje vrijednosti robe, ako je smanjenje vrijednosti rezultat ponašanja koje nije prijeko potrebno za utvrđivanje prirode, svojstava i funkcioniranja robe. (stavka 1. članka 142. ZVPot-1). U slučaju povrata oštećene ili rabljene robe ili ako postoje druge slične okolnosti iz stavka 1. članka 142. ZVPot-1, tvrtka će od potrošača ostvariti zahtjev za povrat umanjene vrijednosti robe.

Pružatelj je dužan izvršiti povrat svih primljenih uplata, uključujući troškove dostave, odmah ili najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o odustajanju od ugovora (osim dodatnih troškova zbog odabira vrste dostave koja nije najvažnija). pristupačan standardni oblik isporuke koji nudi tvrtka).

Pružatelj vraća primljene uplate potrošaču istim sredstvom plaćanja koje je potrošač koristio, osim ako je potrošač izričito pristao na korištenje drugog sredstva plaćanja i potrošač zbog toga ne snosi nikakve troškove.

Ponuditelj može zadržati povrat primljenih uplata do preuzimanja vraćene robe ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je robu poslao natrag, osim ako pružatelj ne nudi mogućnost da sam preuzme vraćenu robu. (članak 143. ZVPot-1).

Osim ako se ugovorne strane drugačije ne dogovore, potrošač nema pravo odustati od ugovora u sljedećim slučajevima ugovora: o isporuci zatvorenih audio ili video zapisa i računalnih programa, ako je potrošač nakon isporuke otvorio sigurnosni pečat. (točka 5. članka 135. ZVPot-1), o isporuci zapečaćene robe koja nije prikladna za povrat zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga, ako je potrošač nakon dostave otvorio pečat (točka 7. članka 135. ZVPot-1). 1), o isporuci dobara koja su zbog svoje prirode neodvojivo pomiješana s drugim predmetima (čl. 135. ZVPot-1, točka 8.) te u drugim slučajevima ugovora, kako je navedeno u članku 135. ZVPot-1.

Za detaljnije informacije o postupku povrata proizvoda možete se obratiti na broj telefona dobavljača 05 700 00 31.